Ugrožene vrste

Pomognimo im da prežive tako da ne ostanu samo motivi na našim čarapama.

Već duže vremena surađujemo s udruženjem za očuvanje koje više od 20 godina provodi praktične mjere očuvanja na područjima Natura 2000. Obnavlja močvarna područja i rukavce, šume na poplavnim područjima, livade i pašnjake, posebice oko rijeke Dunav. U suradnji s njima kreirana je naša kolekcija veselih čarapa koja pažnju stavlja na ugrožene vrste.

Zajednička značajka životinja u ovoj kolekciji činjenica je da njihova zastupljenost u prirodi opada u zabrinjavajućoj mjeri. Stoga im prijeti izumiranje ili se približavaju tom statusu. Zbog aktivnosti ljudi, sve je manje i manje prostora gdje ove životinje mogu živjeti. Livade su postale oranice, šume su uništene, a močvarna su područja isušena. Zato je sve manje i manje ovih vrsta.

Želimo osigurati da ove vrste neće ostati tek motivi na našim čarapama. Stoga podržavamo obnovu močvarnih područja, zaštitu prirodnih šuma na poplavnim područjima, tako da priroda i sve naše „vrste s čarapa” imaju dovoljno prostora gdje mogu živjeti.

Kako svatko od nas može pridonijeti zaštiti ugroženih vrsta?

Najbolji je način zaštite biljaka i životinja poboljšati okoliš u kojem žive. To se može napraviti na sljedeći način:

  • sadnjom šarolikih cvjetnih podloga – raznoliki vrt i stabla u cvatu privlače pčele, leptire i druge oprašivače,
  • osjetljivijom poljoprivredom na zemlji – manjom potrošnjom pesticida može se pridonijeti poboljšanju lokalne biološke raznolikosti,
  • mozaičnim košenjem travnjaka – insekti svoje mjesto pronalaze u neizrezanim dijelovima, a u ovoj vrsti košnje na taj dio otpada od 20 do 40 % travnjaka,
  • ako ne sadimo invazivne vrste biljaka, koje su uvelike dalekosežne i prijete nativnom ekosustavu,
  • ili podržavanjem organizacija za zaštitu okoliša koje štite prirodne vrste i obnavljaju močvarna područja. To mogu napraviti zahvaljujući financijskoj i dobrovoljnoj pomoći ljudi.

Sve to utječe na raznoliki krajolik, koji je ključan za raznolikost biljaka i životinja.

Više o ugroženim vrstama

Crna roda tajanstven je stanovnik naših šuma i močvarnih područja. Samo se dva posljednja para ove rijetke vrste gnijezde na dunavskim livadama. Za gniježđenje im je potrebno stabilno, staro drveće te močvarna područja u blizini s puno hrane. Da bismo ih sačuvali, potrebno je stoga zaštititi močvaran područje i obnoviti izvorne šume.

Pčelinjoj orhideji (Ophrys apifera) potrebne su livade i pašnjaci da preživi, a koji se trebaju redovito kositi i čistiti od sjemenja s biljaka i stabala. Kako i samo ime kaže, na ovu vrstu dolaze pčele. Pčelinja orhideja voli stepske livade i dobro osvijetljena šipražja.

Vodomari postupno su izgubili svoje mjesto za život i postali su rijeki pored rijeke Dunav. To su malene ptice predivnih boja, tirkizno-narančaste. Jedu male ribe koje hvataju među granjem, često poviše vode.

Plavi leptiri rijetka su vrsta leptira koja ovisi o prošaranom krajoliku punom biljaka u cvatu. Potrebni su im izrazito specifični uvjeti za život i razvoj, ne samo održavane livade i prehrambene biljke, već i mravinjaci u blizini. Takav raznoliki krajolik najbolje postižu pašne životinje.

Tekunica voli biti „uvijek u tijeku”. Za vjevericu je idealno da livade održavaju pašne životinje. Tekunice su nekoć bile širokorasprostranjene, a njihove su kolonije imale nekoliko stotina tisuća jedinki. Ali sve se promijenilo s pojačanjem poljoprivrede i oranjem travnjaka.

Žutoj pčelarici je za život potrebno odgovarajuće mjesto za gniježđenje te krajolik bogat insektima. Međutim, s trenutačnim stanjem u poljoprivredi, napuštanjem paše te promjenama u riječnoj dinamici, ovakav krajolik je danas teško pronaći.

Lastin rep treba okolinu gdje je dostupno puno hrane, kao što su livade u cvatu, prošarane šume, prirodni vrtovi i poljoprivredna zemlja koja se puno ne tretira pesticidima. Samo tamo može sretno letjeti.


Kako Dedoles pomaže

Zahvaljujući kupovinama i doprinosima u obliku projekta Dedoles sitan novac, možemo podržati projekte s ciljem zaštite okoliša, obrazovanja, borbe protiv klimatskih promjena ili pomaganja osoba s invaliditetom i skupina u nepovoljnom socijalnom položaju. Saznajte više o našim aktivnostima.