Pravila i opći uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

(u daljnjem tekstu samo „nagradna igra“)

 1. Priređivač nagradne igre

 

 1. Priređivač nagradne igre „naziv“ je tvrtka Dedoles s.r.o., Za Koníčkom 14, 902 01 Pezinok, MB: 46 706 305, upisana u Registar poslovnih subjekata Bratislava I, odjeljak  Sro, spis broj: 81976/B (u daljnjem tekstu „Dedoles“ i/ili „Priređivač“ i/ili „Organizator“).
 2. Ova Pravila nagradne igre utvrđuju opće uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri, prava i obveze njegovih sudionika i pravila za utvrđivanje pobjednika u nagradnoj igri. Cjelovita pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igir bit će dostupani na web stranici www.dedoles.hr (web stranica Priređivača) i u sjedištu Priređivača.
 3. Cilj nagradne igre je promocija i unapređenje prodaje proizvoda marke Dedoles.
 4. Nagradna igra se održava na području Republike Hrvatske.

 

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra održava se u razdoblju od dd.mm.yyyy u 08:00 časova do dd.mm.yyyy u 16:00 časova. Izvlačenje dobitnika održat će se dd.mm.yyyy u hh:mm časova.

 

 • Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri
 1. U nagradnoj može sudjelovati samo osoba starija od 18 godina koja ima stalno prebivalište u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu "natjecatelj") i koja naruči putem elektroničke trgovine priređivača na web stranici www.dedoles.hr u razdoblju održavanja nagradne igre.. Svi koji ispunjavaju ove uvjete automatski će ući u ždrijeb. Izvući će se 1 dobitnik (X dobitnika).

 

 

 Pravila nagradne igre

 

 1. U nagradnoj igri mogu sudjelovati samo osobe iz čl. III ovih Pravila i općih uvjeta.
 2. Učešćem u nagradnoj igri natjecatelj pristaje na obradu i objavu svojih podataka u skladu s ovim Pravilima i općim uvjetima.
 3. U nagradnu igru će biti uključena svaka fizička osoba koja za vrijeme trajanja nagradne igre prema čl. II ovih Pravila ispuni sve uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri navedene u ovim Pravilima.

 

 Nagrada

 

 1. Dobitnik osvaja ..............................(1 dobitnik) alt. Dobitnik može osvojiti 1 od sljedećih nagrada:.......................................
 2. Nagradu je osigurao priređivač nagradne igre.
 3. Nagrade ne mogu se potraživati sudskim putem.
 4. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

 

Obavijest o dobitku nagrade

 

 1. Ime jednog dobitnika će priređivač objaviti putem obavijesti............................
 2. Dobitnik će biti obaviješten pismeno (SMS i/ili e-poštom) na što je dobitnik dužan odgovoriti u roku od 48 sati. Ako dobitnik ne odgovori u roku od 48 sati, organizator zadržava pravo izvršiti novo izvlačenje kako bi nagradu proslijedio drugom dobitniku.
 3. Nagrade u naravi u iznosu većem od 350 € sa PDV-om podliježu porezu na  dohodak sukladno Zakonu o porezu na dohodak, izmijenjen i dopunjen. Isključivo dobitnik je odgovoran za oporezivanje dobitka. Priređivač je dužan obavijestiti dobitnika o nagradi u roku od 30 dana nakon objave rezultata Nagradne igre. Priređivač neće natjecateljima Nagradne igre nadoknaditi troškove nastale u vezi sa nagradom.

 

 • Preuzimanje nagrade
 1. Dobitnik je dužan priređivaču nagradne igre osigurati potrebnu suradnju u svrhu uručenja nagrade. Prilikom kontaktiranja dobitnika ima priređivač pravo zatražiti od dobitnika suglasnost za obradu njegovih osobnih podataka:  ime, e-pošta, telefonski broj, adresa za objavljivanje, primopredaju i uručenje nagrade.
 2. Davanje ovih podataka je dobrovoljno, ali nedavanje smatrat će se nesuradnjom od strane dobitnika. Osobni podaci dobitnika nagradne igre čuvat će se najviše godinu dana od dana davanja.
 3. Davanjem gore navedenih podataka dobitnik daje organizatoru privolu za obradu podataka i suglasnost za objavu podataka: ime, prezime (ili FB ime) na popisu objavljenih dobitnika.
 • Gubitak prava na nagradu

 

Ako dobitnik ne ispuni uvjete navedene u ovim pravilima, gubi pravo na nagradu.

 

 

Važni uvjeti nagradne igre

 

 1. Priređivač zadržava pravo po svom isključivom nahođenju poništiti, prekinuti, preinačiti pravila nagradne igre ili obustaviti čitavu nagradnu igru.
 2. Priređivač nagradne igre zadržava pravo procjene pravilnosti sudjelovanja pojedinih natjecatelja, kao i pravo isključenja natjecatelja iz nagradne igre ako se sumnja na bilo kakvu manipulaciju ili utjecaj na rezultate nagradne igre.
 3. Sudjelovanje u nagradnoj igri ili nagrade nije moguće potraživati sudskim putem niti su zamjenjive za novac.
 4. Sve primjedbe na tijek nagradne igre mogu se priređivaču poslati pismenim putem na poštansku adresu navedenu u ovim pravilima u roku od 3 radna dana od završetka nagradne igre. Prigovori koji su predani kasnije neće se razmatrati.
 5. Osobe koje ne ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri ili postupaju protivno pravilima neće biti uključene u nagradnu igru.
 6. Priređivač nije odgovoran za isporuku poruke putem koje će biti poslane informacije o nagradi.
 7. Iz sudjelovanja u nagradnoj igri isključeni svi zaposlenici priređivača nagradne igre, osobe bliske njima i druge pravne i fizičke osobe koje surađuju na ovoj nagradnoj igri, uključujući njihove zaposlenike i osobe bliske njima i njihovim zaposlenicima. Ako jedna od tih osoba postane dobitnik, ne može dobiti nagradu, bit će oduzeta u korist priređivača nagradne igre.

 

Zaštita osobnih podataka

 

 

 1. Natjecatelj priznaje da se dobrovoljnim sudjelovanjem u natjecanju dodjeljuje organizatoru natječaja u skladu sa Zakonom br. 18/2018 Z.z. o zaštiti osobnih podataka, kako je izmijenjen (u daljnjem tekstu "Zakon o zaštiti osobnih podataka") i u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka kojom se stavljaju van snage Direktiva 95/46 / EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (u daljnjem tekstu: Uredba) dobrovoljna suglasnost za obradu osobnih podataka- identifikacijskih i kontaktnih podataka tijekom trajanja nagradne igre i objavljivanja rezultata nagradne igre, najduže (1) godinu dana nakon završetka natjecanja.
 2. Sudjelovanjem u nagradnoj igir natjecatelj izjavljuje da je svjestan svojih prava iz Zakona o zaštiti osobnih podataka i Uredbe.
 3. Obveza informiranja iz čl. 13 Uredbe ispunjava se kroz uvjete zaštite osobnih podataka objavljene na internetskoj stranici Najave (www.dedoles.hr).
 4. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno. Nema prekograničnog prijenosa u treće zemlje.
 5. Osobni podaci će se davati trećim osobama samo na temelju posebnih propisa, npr. Porezna uprava, Tržišna inspekcija.
 6. Natjecatelj ima pravo pismeno na adresu sjedišta priređivača povući svoju privolu , u protivnom suglasnost ističe nakon 1 godine.

 

 

Završne odredbe

 

 

 1. Sudjelovanjem u nagradnoj igri se svaki natjecatelj slaže s pravilima nagradne igre utvrđenim u ovim Pravilima. Istovremeno svaki natjecatelj potvrđuje da se upoznao s ovim Pravilima.
 2. U slučaju sumnje u ispunjavanje pravila Nagradne igre Priređivač odlučuje o sljedećem postupku. Istodobno zadržava pravo izmjene ovih Pravila i / ili uvjeta Nagradne igre nakon njezinog početka.
 3. Ova Pravila i opći uvjeti mogu se izmijeniti samo pisanim izmjenama     i dopunama ili objavom novih Pravila koja će u potpunosti zamijeniti stara Pravila.
 4. Nagradna igra se organizira kao promotivno natjecanje u smislu § 4 st. Zakona 30/2019 Z.z. o igrama na sreću i izmjeni određenih djela.
 5. Nagradna igra ni ova Pravila ne predstavljaju javni prijedlog za sklapanje ugovora u smislu članka 276 Zakona br. 513/1991 Zakona o trgovini s izmjenama i dopunama, ili javno obećanje u skladu s članom 850 Zakona br. 40/1964 Građanskog zakonika, s izmjenama i dopunama.
 6. Ova Pravila stupaju na snagu potpisom od strane zastupnika Priređivača nagradne igre.